Privacy Policy - Tele-Signal
Tele-Signal Electronics
Tele-Signal Electronics

PRIVACY VERKLARING van NV Tele-Signal Electronics


NV Tele-Signal Electronics hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NV Tele-Signal Electronics houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

·         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

·         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of het wettelijk verplicht is;

·         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als NV Tele-Signal Electronics  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

NV Tele-Signal Electronics

Politieke Gevangenenstraat 28

8530 Harelbeke

info@tele-signal.be

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers, medewerkers.

           

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?


Voor personen die (on)rechtstreeks in contact komen met medewerkers van NV Tele-Signal Electronics:

De persoonsgegevens (naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres, bedrijfsnaam, bedrijfstelefoonnummer, bedrijfsadres, gsm nummer, tags, functie) worden door NV Tele-Signal Electronics verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

·         Antwoorden op inkomende vragen behandelen (toestemming)

·         Prospectie (gerechtvaardigd belang)

·         Offertes en / of facturen maken (toestemming en overeenkomst)

·         Offertes aanvragen (gerechtvaardigd belang)

·         Dossierbeheer (overeenkomst)

 

 

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

 

Voor (ex-)medewerkers verwijzen we naar de interne regelgeving.

 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u of uw bedrijf zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzes (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden met uitzondering van beursorganisaties waar we zelf standhouder waren.

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derde partijen


De gegevens van u waarover wij beschikken kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht is.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

·         Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)

·         Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ...);

·         Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers,  …);

·         Het verzorgen van de (financiële) administratie

·         Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

·         Overheidsdiensten

·         Externe opleiders of trainers

·         Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt (o.a. co-productie), en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).

 

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier  de uitdrukkelijke toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

 

Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.  In dat geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

 

Bewaartermijn


NV Tele-Signal Electronics bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 

Beveiliging van de gegevens


Wij en onze partners (verwerkers) hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…).

 

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft het recht en de plicht om uw gegevens te verbeteren en aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

 

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

 

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.  Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 

 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om je adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

 

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

            Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

            Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

            commission@privacycommission.be

           

Wijzigingen aan onze privacyverklaring


NV Tele-Signal Electronics kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 12 juni  2018.